Robin Capital

Mot en Internet-nativ ekonomi

INFORMATIONSTEKNOLOGINS UTVECKLING

 • Ny infrastruktur möjliggör utvecklandet av nya sorters applikationer
 • ​Blockchainprotokoll möjliggör öppna och effektiva tjänster globalt
 • ​Blockchainprotokoll ägs och förvaltas av globala online-gemenskap

​BLOCKCHAINTEKNOLOGI

 • Blockchainteknologi möjliggör globala tjänster
 • ​Applikationer byggs på tjänster som erbjuds av blockchainprotokoll
 • ​Exempel på blockchainprotokoll

​BLOCKCHAINTEKNOLOGINS UTVECKLING

 • En Internet-nativ valuta (2008–2013)
 • ​Internet-nativa applikationer (2014–2019)
 • ​En Internet-nativ ekonomi (2020-)

INFORMATIONSTEKNOLOGINS UTVECKLING

Ny infrastruktur möjliggör utvecklandet av nya sorters applikationer

Teknologiplattformar utgör infrastruktur för informationsteknologi. En ny teknologiplattform kännetecknas av att den medför nya egenskaper och distributionskanaler. PC:n möjliggjorde utvecklandet av ordbehandlare, kalkylblad och en mängd andra lokala applikationer. Internet kopplade ihop PC:na i ett globalt kommunikationsnätverk, medan smarttelefoner gjorde datorer mer tillgängliga och erbjöd nya egenskaper genom att inkludera funktionalitet av GPS och kamera.

De mest värdefulla bolagen i världen skapas i brytningsskedet av teknologiplattformar. Nya teknologiplattformar medför unika egenskaper som kan användas till att skapa nya sorters applikationer. Dagens internetjättar (GAFA) klarade sig exceptionellt bra genom det senaste brytningsskedet som smarttelefonen medförde, då bolagens primära affärsmodell (insamling av data för försäljning av reklam) inte ändrades från tidigare. Då en teknologiplattform orsakar en förändring i den primära affärsmodellen får nya agila aktörer chansen att bryta sig in på marknaden och rubba de ledande bolagens maktposition. Blockchainteknologi förändrar den primära affärsmodellen genom att göra data öppet och tillgängligt.

Blockchainteknologi utgör en ny teknologiplattform. Blockchainteknologi möjliggör ett kollektivt upprätthållande av öppna databaser. Traditionellt har bolag ansvarat för databehandling och uppehåll av databaser. Överförandet av detta ansvar till globala online-gemenskap innebär att affärsverksamhet kan bedrivas i peer-to-peer-nätverk (“p2p-nätverk”) utan traditionella bolag. Affärsverksamhet som bedrivs i ett p2p-nätverk — genom blockchainprotokoll — erbjuder bättre tjänster än de som erbjuds idag av traditionella bolag. I jämförelse med våra nuvarande bolagsformer ligger blockchainprotokollens fördelar i deras öppenhet (öppen källkod), kostnadseffektivitet (global konkurrens) och distribution (Internet).

​Blockchainprotokoll möjliggör öppna och effektiva tjänster globalt

Blockchainprotokoll aggregerar utbud och efterfrågan för en viss tjänst till en och samma plats. Marknadsplatser som uppehålls av bolag idag är oftast splittrade p.g.a. geografiska och juridiska skäl. Blockchainprotokoll möjliggör skapandet av globala marknadsplatser på Internet. Internet medförde en global marknadsplats för information, medan blockchainteknologi medför en global marknadsplats för värde. Reglerna för hur värde överförs är inprogrammerade iblockchainprotokollen. Programmerbarheten av blockchainprotokoll innebär att allt fler digitala tjänster kan erbjudas av ett globalt p2p-nätverk.

I egenskap av en global marknadsplats erbjuder blockchainprotokoll det mest kostnadseffektiva sättet att producera en tjänst. Koncentrationen av det globala utbudet och efterfrågan för en specifik tjänst leder till de mest konkurrenskraftiga priserna. Den öppna och globala konkurrensen på Internet innebär att tjänsten ett blockchainprotokoll erbjuder kan lätt kopieras. Detta leder till att ett blockchainprotokoll inte kan ta betalt ett pris som överskrider den minsta möjliga vinstmarginalen för uppehållandet av tjänsten. Från en investerares perspektiv har detta ingen skillnad då blockchainprotokoll opererar på en globalt oöverträffad skala. För att bli ägare i ett blockchainprotokoll förutsätts enbart en Internetanslutning, vilket innebär att delägarskap i blockchainprotokoll inte begränsas av geografiska eller juridiska orsaker.

Blockchainprotokoll utmärks av starka nätverkseffekter. Applikationerna som byggs på blockchainprotokoll hämtar tjänster från de mest kostnadseffektiva blockchainprotokollen. Detta leder till att det enbart existerar ett vinnande blockchainprotokoll för varje enskild tjänst. Det är finansiellt mer lukrativt att investera i blockchainprotokoll än enskilda applikationer byggda ovanpå dem, då det vinnande blockchainprotokollet (för en viss tjänst) används av ett flertal applikationer. Situationen kan likställas med att man på 90-talet skulle ha haft möjligheten att investera i de tidiga Internet-protokollen som t.ex. SMTP (e-post), HTTP (upphämtning av webbsidor) och TCP/IP (dataöverföring). Varje e-post, nedladdning av hemsida eller överförd bit av data skulle ha ökat värdet av dessa protokoll.

​Blockchainprotokoll ägs och förvaltas av globala online-gemenskap

Tokens representerar ägarskap i blockchainprotokoll. Ett blockchainprotokoll kan beskrivas som ett bolag som existerar nativt på Internet. Affärsverksamheten bedrivs av en global online-gemenskap som erbjuder tjänsten på det mest kostnadseffektiva sättet. Genom att äga tokens (jfr. aktier) i ett blockchainprotokoll kan man delta i värdeskapandet och värdeökningen av dessa Internet-nativa bolag. Ett blockchainprotokoll som erbjuder en viss tjänst på det mest kostnadseffektiva sättet blir en del av kärninfrastrukturen på Internet.

Tokens ger sina ägare ekonomiska och administrativa rättigheter. Tokens kan programmeras att innehålla ekonomiska (rätt till vinstutdelning) och administrativa (rösträtt) rättigheter. I tokenägarnas intresse ligger att blockchainprotokollet utvecklas till en del av den globala Internet-infrastrukturen för applikationer. I likhet med aktier har även tokens skapats för att incentivera tokenägarna till att bidra till utvecklingen av blockchainprotokollets funktionalitet och affärsverksamhet.

Värdet av blockchainprotokollets token korrelerar med efterfrågan på tjänsten som blockchainprotokollet erbjuder. Blockchainprotokollets målsättning är att producera en viss tjänst så kostnadseffektivt och säkert som möjligt. De blockchainprotokoll som lyckas nå den ledande positionen inom sin domän kommer att utgöra en del av Internets infrastruktur. Potentialen för värdeökning är enormt då blockchainprotokoll kan ligga som grund för all ekonomisk trafik på Internet i framtiden. Tokenägare belönas genom transaktionskostnaden (vinstmarginalen) som betalas för användandet av blockchainprotokollets tjänst.

​BLOCKCHAINTEKNOLOGI

​Blockchainteknologi möjliggör globala tjänster

Internet-protokoll förmedlar information mellan datorer utan att kunna spara det. De tidiga Internet-protokollen möjliggjorde endast förmedling av information mellan två datorer. Till exempel SMTP-protokollet, som används för e-post, möjliggör global kommunikation i realtid. SMTP-protokollet (och de övriga Internet-protokollen) kan trots allt inte spara de meddelanden som skickats genom det. Ifall mottagaren av ett e-postmeddelande inte skriver upp meddelandet (innehåll, tid, tidigare korrespondens etc.) skulle det försvinna i cyberrymden. Användarupplevelsen är begränsad även om potentialen är avsevärd.

Information förmedlas genom öppna Internet-protokoll men sparas i bolagens slutna databaser. Eftersom SMTP-protokollet inte kan spara meddelanden, har utomstående bolag (t.ex. Google) incitament att bygga databaser för att spara dessa meddelanden. Bolagen utvecklar sedan sina egna konsumentapplikationer som utnyttjar den insamlade datan. Riktad annonsering utgör den primära affärsmodellen på Internet idag. Ju mer data ett bolag lyckas samla, desto noggrannare annonsering kan den erbjuda marknadsförare. Samtidigt samlar bolag data om användarnas beteende för att ytterligare förbättra kundupplevelsen av deras produkter. Bättre produkter lockar mer användare (och deras användardata), vilket ger bolagen ytterligare förutsättningar att förbättra sina produkter. Slutresultatet är att majoriteten av människorna använder enbart en handfull applikationer och sparar sin data i enstaka storbolags databaser.

Blockchainteknologi skapar ekonomiska incitament för en global online-gemenskap att upprätthålla öppna databaser (som förutsätts för erbjudandet av tjänster). Informationen som hänför sig till en viss tjänst kan sparas i öppna, globalt ägda och upprätthållna databaser. Ett blockchainprotokoll består av en databas samt den affärslogik som utgör dess tjänst. Inom de flesta branscher idag ansvarar många bolag för att upprätthålla egna privata databaser. Ett blockchainprotokoll ersätter de privata databaserna inom en bransch med en öppen och global databas.

Applikationer byggs på tjänster som erbjuds av blockchainprotokoll

Blockchainprotokoll erbjuder öppna tjänster som är neutrala verktyg för applikationsutvecklare. Applikationsutvecklare kan använda blockchainprotokoll som byggstenar i sina applikationer, utan att behöva ta risken av att tillträde till tjänsten skulle stängas (sk. plattformrisk). Det finns flera exempel på situationer där plattformrisken har realiserats: Facebook/Zynga, Google/Yelp samt Twitter/externa applikationsutvecklare. Öppna tjänster främjar innovation i samhället, vilket syns i den ökade efterfrågan på tjänster erbjudna av blockchainprotokoll. En applikation kan utnyttja tjänster av ett eller flera blockchainprotokoll och eftersom tjänsterna är öppna kan olika blockchainprotokoll kombineras lätt och effektivt. Öppenheten av blockchainprotokoll leder till att ägarna och utvecklarna är ekonomiskt incentiverade att få alla applikationsutvecklare att använda sig av blockchainprotokollets tjänst. Jämför detta med nuläget där samarbete mellan plattformen och applikationer över tiden förändras från samarbete till konkurrens.

Blockchainprotokoll skapar ekonomiska incitament till utvecklingen av öppen källkod. Blockchainprotokoll programmeras att innefatta ekonomiska incitament till utveckling av öppen källkod. En enskild utvecklare av ett blockchainprotokoll kan gynnas ekonomiskt genom att köpa blockchainprotokollets tokens och samtidigt bidra till att utveckla blockchainprotokollets tjänst. En ökad efterfrågan på blockchainprotokollets tjänst leder till värdeökning av dess tokens.

Blockchainprotokoll utgör pålitlig infrastruktur för applikationer i användargränssnittet. Applikationsutvecklare använder blockchainprotokoll som byggstenar i sina applikationer. Applikationerna kan ses som blockchainprotokollets marknadsföringskanaler då applikationernas användning leder till ökad efterfrågan på den öppna tjänsten som erbjuds av blockchainprotokollet. Eftersom konkurrensen är fri och vem som helst kan bygga en applikation på blockchainprotokoll, kommer slutanvändare att erbjudas bättre och billigare alternativ i framtiden.

​Exempel på blockchainprotokoll

Affärslogiken för ett visst blockchainprotokoll är inprogrammerad i dess öppna källkod. Källkoden i blockchainprotokoll brukar innehålla öppna parametrar som med jämna mellanrum justeras av tokenägarna genom röstning. Vem som helst kan använda ett blockchainprotokoll genom att betala en transaktionskostnad. Tokenägarnas uppgift är att upprätthålla tjänstens funktionalitet (genom att rösta om parametrarna ovan) och pålitlighet (genom att ställa sina tokens som säkerhet).

BLOCKCHAINTEKNOLOGINS UTVECKLING

​En Internet-nativ valuta (2008–2013)

Bitcoin lockar hobbyister, kryptografiker och ekonomiska liberalister. Transaktionseffektiviteten av Bitcoin och programmerbarheten av blockchains väcker intresset hos ett fåtal tech-investerare (bl.a. Marc Andreessen från Andreessen Horowitz publicerar artikeln “Why Bitcoin Matters” i New York Times år 2014). Entreprenörer och investerare ser en bra affärsmöjlighet i att bygga trygga marknadsplatser och förvaringstjänster för tokens. Andreessen Horowitz och Union Square Ventures investerar i Coinbase år 2013. Coinbase är en plattform för handel och förvar av tokens. Bolaget förvaltar idag över $20 miljarder i tokens för sina kunder.

Flera av tjänsteleverantörerna på branschen är hobbyister utan erfarenhet av att upprätthålla tillförlitliga tjänster för handel och förvaring av tokens. Flera av plattformarna för handel och förvar av tokens opereras oaktsamt och utan tillräckliga säkerhetsstandarder, vilket leder till att flera konsumenter förlorar sina tokenbesparingar. Det kändaste fallet är den Japanska tokenbörsen Mt.Gox som blir offer för en stöld på ca. $450 miljoner i bitcoin mellan åren 2011–2014. Trots de oaktsamma aktörerna fungerar blockchainteknologin felfritt.

Bitcoin som det första blockchainprotokollet bevisar teknologins löfte. Oaktsamhet och undermåliga säkerhetsstandarder hos tokentjänsteleverantörer kan inte likställas med att den underliggande teknologin inte skulle fungera. Säkerhetsintrång hos tokentjänsteleverantörer utmärks ofta av att dessa tokentjänsteleverantörer opererar utan myndighetstillstånd och därtill inom jurisdiktioner som saknar ändamålsenlig reglering. Coinbase, Bitstamp, Gemini, Bakkt, Fidelity Digital Assets är tokentjänsteleverantörer som har från början samarbetat med myndigheterna och opererat med myndighetstillstånd för att erbjuda de tryggaste tjänsterna och uppnå de standarder som förutsätts av institutionella investerare.

​Internet-nativa applikationer (2014–2019)

Ethereums blockchainprotokoll utvidgar användningsändamålen för blockchainteknologin och lockar nya utvecklare. Ethereums blockchainprotokoll introducerar programmerbarhet — något som Bitcoins blockchainprotokoll inte tillåter. Ethereums blockchainprotokoll möjliggör skapandet av blockchainbaserade versioner av dagens Internet-applikationer. Ethereums mångsidighet lockar ett flertal programutvecklare till branschen, vilket väcker tech-investerarnas intresse ytterligare.

Traditionella aktörer på tech-, bank- och finansbranschen gör ansenliga investeringar i blockchainteknologi. Professionella aktörers inträde höjer nivån på branschens tjänsteleverantörer. Institutionella investerare förutsätter den högsta nivån av standarder och säkerhet och ett flertal av de kändaste aktörerna på finansmarknaden investerar i bolag som bygger den nödvändiga infrastrukturen. Ett av de kändaste bolagen är Bakkt som lanseras av Intercontinental Exchange, moderbolaget för börsen i New York (NYSE). Samtidigt beviljas Coinbase tillstånd av New Yorks delstat att agera som ett förvaringsinstitut (Qualified Custodian). En motsvarande klassifikation beviljas till en handfull andra tjänsteleverantörer.

 • Anchorage. Anchorage grundades år 2017 och är ett förvaringsinstitut registrerat hos South-Dakotas finansmyndighet. Bolaget är finansierat av ledande institutionella investerare bl.a. Visa, Khosla Ventures och Andreessen Horowitz. Anchorage planerar att ge tillgång till förvar av majoriteten av alla tokens i framtiden.
 • Bakkt. Bakkt grundades i september 2019 och är en tokenbörs riktad till institutionella investerare. Bakkt är registrerat i New Yorks delstat och ägs av Intercontinental Exchange, moderbolaget för börsen i New York (NYSE).
 • BitGo. BitGo grundades år 2014 och är ett förvaringsinstitut registrerat hos South-Dakotas finansmyndighet. Bolaget är finansierat av bl.a. Goldman Sachs och Galaxy Digital. BitGo erbjuder förvar av över 100 tokens.
 • Bitstamp. Bitstamp är en tokenbörs som grundades år 2011. Bitstamp erbjuder Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple och Litecoin tokens och har tillstånd av Luxemburgs finansmyndighet att agera som betalningsinstitut inom EU. Investeringsbolaget NXMH köpte Bitstamp i oktober 2018.
 • Circle. Circle grundades år 2013 och är en aktör som erbjuder bl.a handel, förvar av och OTC-tjänster för tokens. Circle har ytterligare lanserat en stabil USDC-token vars värde är bundet till dollarn. Circle var den första aktören som beviljades BitLicense-tillstånd i New Yorks delstat år 2015. Bolaget har samlat in över $135 miljoner i finansiering och har Goldman Sachs som majoritetsägare.
 • Coinbase. Coinbase grundades år 2012 och är en tokenbörs samt ett förvaringsinstitut registrerat i New Yorks delstat. Coinbase förvarar tokens till ett värde som överskrider $20 miljarder. Coinbase har finansierats med över $500 miljoner av en handfull ledande institutionella investerare som bl.a. Andreessen Horowitz, BBVA Ventures, Bank of Tokyo, NYSE och USAA.
 • ErisX. ErisX är en tokenbörs riktad till institutionella investerare. ErisX är finansierat av TD Ameritrade och beviljades tillstånd av CFTC (myndigheten som övervakar handel av futurer i USA), att erbjuda tokenfuturer. ErisXs tjänst är tills vidare endast tillgänglig för en sluten krets av institutionella kunder.
 • Fidelity Digital Assets. Fidelity Digital Assets är en tokenbörs och ett förvaringsinstitut för Fidelitys institutionella kunder. Fidelity Digital Assets lanserades i början av 2019 och ger tillsvidare tillgång till handel och förvar av Bitcoin och Ethereum tokens. Fidelity Digital Assets expanderade till Storbritannien (Fidelity Digital Assets Europe) i december 2019 för att erbjuda tjänster till institutionella kunder på den europeiska marknaden.
 • Gemini. Gemini grundades år 2015 och är en tokenbörs samt ett förvaringsinstitut registrerat i New Yorks delstat. Gemini har ytterligare lanserat en stabil GUSD-token vars värde är bundet till dollarn. För tillfället erbjuder Gemini tillgång till förvar av över 18 olika tokens.
 • Tagomi Systems. Tagomi Systems grundades år 2018 och är en tokenbörs samt ett förvaringsinstitut för institutionella kunder. Tagomi Systems är registrerat i New Yorks delstat och erbjuder även lån och blankning av tokens. Tagomi Systems har finansierats av bl.a. Pantera Capital och Founders Fund. Tagomi systems köptes upp av Coinbase i november 2019.

Globala offentliga emissioner av tokens (Initial Coin Offering, ICO) väcker lagstiftarnas intresse. Programmerbarhet av blockchainprotokoll används till en början för att lansera globala finansieringskampanjer riktade mot konsumenter. Securities and Exchange Commission (SEC) och Commodity Futures Trading Commission (CFTC) i USA tar ställning till de olagliga finansieringskampanjerna. I Finland publicerar Finansinspektionen en checklista för konsumenter gällande ICOs. Inom EU publicerar European Securities and Markets Authority (ESMA) sina rekommendationer gällande den juridiska tolkningen av ICOs. Eftersom vem som helst kan skapa och använda sig av blockchainprotokoll, kommer den globala konkurrensen att styra penningtrafiken till de applikationer som tjänar konsumenternas intressen bäst. Även om reglerna programmeras rakt in i blockchainprotokollen, kommer deras funktionslogik i längden att motsvara globalt vedertagen praxis.

​En Internet-nativ ekonomi (2020-)

De nya säkra och lättanvända marknadsplatserna för tokens möjliggör globalt deltagande i blockchainprotokoll. Ett flertal användare kan redan nu köpa tokens av aktörer som specialiserar sig på fiat-token handel. Integrationen av prisstabila tokens eliminerar volatilitetsrisken för applikationer riktade mot slutanvändaren. Inträdet av reglerade aktörer som t.ex. Bakkt och Fidelity påskyndar institutionella investerares intresse att delta i aktiviteten på branschen. Som nästa stora framsteg förväntas inträdet av traditionella försäkringsbolag.

Skalbarheten för flera blockchainprotokoll förbättras avsevärt. Idag är blockchainprotokoll kapabla att processa ca. 10–20 transaktioner per sekund. Skalbarhet av blockchainprotokoll hör till de mest centrala forskningsfrågorna inom branschen. De redan framlagda och delvis testade alternativen för förbättrandet av skalbarheten kommer enligt estimaten att förbättra förutsättningen att processa transaktioner hundrafaldigt. Situationen har likheter med diskussionen kring Internets skalbarhet i medlet av 90-talet.

Applikationsutvecklare skapar lockande applikationer till slutanvändare. En person som använder e-post behöver inte veta hur ett Internet-protokoll fungerar. Kritiken som berör blockchainteknologins komplexitet beror på att applikationerna byggda på blockchainprotokoll inte har kunnat gömma komplexiteten från slutanvändarna. Under det första skedet av blockchainteknologins frammarsch har fokuset legat på att utveckla den fundamentala infrastrukturen för en Internet-nativ ekonomi. I nästa skedet kommer applikationsutvecklare att skifta fokuset till att utveckla applikationer som förbättrar användarupplevelsen av blockchainprotokoll.