Robin Capital

Blockchainteknologi som tillgångsklass — en introduktion för institutionella investerare

Sammanfattning

Denna artikel riktar sig till institutionella samt andra professionella investerare som överväger att investera i blockchainteknologi. Artikeln behandlar internationellt antagen praxis bland institutionella investerare som valt att investera i tokens. I denna artikel används termen blockchaininvestering för att hänvisa till investeringar i tokens. Artikeln behandlar därmed inte aktieinvesteringar i traditionella bolag som använder sig av blockchainteknologi.

Läs mer om blockchainteknologi och dess utveckling: Mot en Internet-nativ ekonomi.

Den första delen av artikeln behandlar den senaste utvecklingen i marknadsinfrastrukturen för handel och förvar av tokens. En mer utvecklad infrastruktur har lett till att allt fler institutionella investerare kunnat investera i tokens. Den andra delen behandlar de tekniska och operativa utmaningarna som hänför sig till tokeninvesteringar. Den tredje delen beskriver de alternativ som investerarna har för att genomföra tokeninvesteringar i praktiken.

Blockchainindustrins utveckling

Antalet reglerade och professionella aktörer på marknaden ökar

Under de första åren av blockchainteknologins utveckling (2009-2013) nådde marknadsinfrastrukturen för handel och förvar av tokens inte upp till den nivå som förutsätts av institutionella investerare. Under de senaste åren har ett flertal reglerade tjänsteleverantörer etablerat sig på marknaden, vilket har möjliggjort tokeninvesteringar även för professionella investerare.

Bland de institutionella banbrytarna inom blockchainindustrin kan nämnas Fidelity Investments från USA. Fidelity är ett globalt kapitalförvaltningsbolag som grundades år 1969. Till bolagets kunder hör såväl kända institutioner som privatpersoner. Enligt Fidelitysstudiefrån sommaren 2019 har 22% av de amerikanska institutionella investerarna gjort tokeninvesteringar under de senaste tre åren. Nästan hälften av de investerare som deltog i undersökningen (47%) ser tokeninvesteringar som en naturlig del av deras investeringsportfölj. Fidelity började bryta (eng. “mining”) Bitcoin i forskningssyfte redan år 2014. Idag erbjuder bolaget tjänster för förvar och handel av tokens till sina institutionella kunder i USA och snart även i Europa.

Exempel på andra välkända tech-investerare och traditionella finansiella aktörer som gjort ansenliga satsningar i blockchainteknologi:

 • Riskkapitalfonden Andreessen Horowitz (a16z). A16z lanserade fonden “a16z crypto” under sommaren 2018. Fonden förvaltar ett kapital på 300 miljoner dollar och investerar enbart i blockchainteknologi.

 • Riskkapitalfonden Sequoia Capital (Sequoia). Tidigare Sequoia-delägaren Matt Huang och Coinbase-medgrundaren Fred Ehrsam lanserade riskkapitalfonden Paradigm år 2018. Fonden förvaltar 400 miljoner dollar i kapital och fokuserar enbart på investeringar i blockchainteknologi. Till Paradigms investerarbas hör bland annat universitetsstiftelsen av Yale, vars investeringsdirektör David Swensen är känd för sin investeringsstrategi som är starkt fokuserad på alternativa investeringar.

 • Chicago Mercantile Exchange (CME). CME lade till Bitcoin-terminer till sin produktportfölj i december 2017. Bolaget började erbjuda handel av Bitcoin-optioner i januari 2020.

 • Moderbolaget för New York Stock Exchange, Intercontinental Exchange (ICE). År 2019 lanserade ICE Bakkt, ett bolag som erbjuder förvar och handel av tokens för institutionella investerare.

  Idag har över 20 aktörer på blockchainmarknaden beviljats tillstånd av New Yorks delstat att agera som reglerade (New York Banking Law § 100) förvaringsinstitut för tokens.

  Exempel på reglerade aktörer som erbjuder handel och förvar av tokens:

  Hittills har den institutionella investeringsverksamheten för blockchainteknologi koncentrerats främst till USA. I slutet av 2019 meddeladeEuropeiska investeringsfonden sin avsikt att investera 400 miljoner euro i blockchainteknologiår 2020. Projektets syfte är att försäkra att Europa inte förblir efter USA och Asien i utvecklingen av nya banbrytande teknologier.

  Trots de tekniska och operativa utmaningarna som hänför sig till tokeninvesteringar, anser många investerare att risk-avkastningsprofilen för den nya tillgångsklassen är attraktiv.

  Utmaningar orsakade av en ny tillgångsklass

  För att kunna ta del av blockchainteknologins potential måste man äga tokens

  Blockchainteknologi möjliggör grundandet och drivandet av Internet-nativa bolag, dvs. bolag som registreras och förvaltas på Internet. För att bli ägare i dessa bolag måste man äga digitala aktier dvs. tokens. Bolag som använder sig av blockchainteknologi, t.ex. Coinbase, kan finansieras genom traditionellt riskkapital. Dessa bolag agerar som broar mellan den Internet-nativa och den traditionella ekonomin och utvecklar en marknadsinfrastruktur som möjliggör det initiella ibruktagandet av blockchainteknologi.

  Traditionella bolag är beroende av blockchainteknologins funktionalitet och framgång samtidigt som deras förmåga att betjäna en global användarkrets är begränsat jämfört Internet-nativa bolag. Tokens i Internet-nativa bolag liknar aktier och ger innehavaren både ekonomiska och administrativa rättigheter.

  Tokeninvesteringar genomförs i en Internet-nativ miljö

  Investeringar i Internet-nativa bolag (tokeninvesteringar) skiljer sig i många avseenden från traditionella riskkapitalinvesteringar. Internet-baserade bolag baserar sig på öppen källkod och utvecklas främst på Internet - till en början av ett mindre kärnteam och senare av en större online-gemenskap.

  Det dagliga utvecklingsarbetet för Internet-nativa bolag bedrivs ofta på olika online-forum som t.ex. Twitter, Discord, Medium och Github. Eftersom Internet-nativa bolag bygger på öppen data och källkod kan deras verksamhet och transaktioner granskas i realtid. Förutom transaktionsaktivitet bör investeraren kunna analysera projektets utveckling och popularitet bland externa applikationsutvecklare. För att hitta relevant information och parter krävs aktivt deltagande i dessa online-gemenskap.

  Ett professionellt investeringsteam som specialiserat sig på blockchainteknologi har de bästa förutsättningarna att hitta de mest lovande projekten.

  Tokeninvesteringar i praktiken

  Den tidiga utvecklingsfasen av tokenmarknaden förespråkar långsiktig och aktiv investeringsverksamhet

  Tokeninvesteringar kombinerar element från både riskkapital- och hedgefond-investeringar, dock med fokus på riskkapitalinvesteringar. Även om ägandeandelar i Internet-nativa bolag erbjuds för offentlig handel tidigare i bolagens livscykel, är det i praktiken bara ett fåtal projekt vars tokens har en betydande likviditet på marknaden. Riskkapitalfonder som närmar sig marknaden med långsiktiga strategier påverkas inte av blockchainmarknadens volatilitet och låga likviditet på samma sätt som hedgefondstrategier.

  En institutionell investerare har i princip tre möjligheter att välja emellan: att investera självständigt eller genom en utomstående fond som är antingen aktivt eller passivt förvaltad. Utmaningen med självständiga tokeninvesteringar är missförhållandet mellan de nödvändiga interna resurserna som krävs för att genomföra tokeninvesteringar och tokenplaceringens storlek, som i regel är en mycket liten del av den totala portföljen för en institutionell investerare. Passiva indexfonder (t.ex.top 10-index) har i regel underpresterat, eftersom indexstrategier i en ineffektiv marknad ofta inkluderar flera projekt av låg kvalitet.

  De flesta fondförvaltare har valt att sätta upp sin tokeninvesteringsverksamhet genom en sluten fondstruktur. I regel investerar fonderna likt traditionella riskkapitalfonder med en 7-års tidshorisont. Tokenprojekt kan idag jämföras med tidiga skedets tillväxtföretag, dock inte med publikt noterade bolag, även om den eventuella likviditeten för tokens kan göra det möjligt för fondförvaltare att uppdatera sin portföljallokation under den slutna fondens livstid.

  På grund av investeringarnas och investeringsprocessens ovanliga karaktär har många traditionella riskkapitalfonder undantagsvis valt att investera i utomstående riskkapitalfonder som har investeringsfokus enbart i tokens.

  Det tidiga utvecklingsstadiet av den nya tillgångsklassen, de juridiska spörsmålen samt den snabba utvecklingstakten förespråkar en långsiktig och aktiv investeringsstrategi. Blockchainteknologi är till sin natur mer likt Internet - en teknologi som påverkat ett flertal branscher - än någon enskild vertikal, vilket innebär att tokeninvesteringar ofta förutsätter ett specialiserat team.

  Av ovannämnda skäl är den vanligaste investeringsformen idag en riskkapitalfond med investeringsfokus enbart i tokens. Fondförvaltare som specialiserat sig på tokeninvesteringar är ofta yngre och enligt traditionella mått mindre erfarna än sina motparter.